Algemene voorwaarden HBX Deco B.V., Herenweg 100, 2201 AL Noordwijk, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank en de Kamer van Koophandel onder nummer 27280927. (“HBX deco”)

 

Artikel 1: Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die HBX Deco te Noordwijk, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn in onderling overleg mogelijk, maar kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 • De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door HBX deco  gesloten maar met name verkoopovereenkomsten.
 • De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen HBX deco en derden kunnen door de wederpartij niet worden overgedragen, tenzij HBX deco hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Een algemene verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niets af.
 • Eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij HBX deco   gelden niet.

 

Artikel 2: Offertes

 • De door HBX deco gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offertes een  termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 • HBX deco is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien  deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.
 • HBX deco is in geval van telefonische en/of e-mailopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of e-mailopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of e-mailopdrachten die binnenkomen na de datum van de verrichte leveringen van de telefonisch en/of per e-mail bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

 

Artikel 3: Overeenkomst

Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien HBX deco een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Ingeval van een verkoopovereenkomst, waarbij een verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot

stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

 

Artikel 4: Prijsverhoging

Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en indien in die periode één van de kostprijsfactoren van HBX deco dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor HBX deco        meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is HBX deco gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin HBX deco haar verplichtingen, of een deel daarvan, niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van HBX deco en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet een door HBX deco gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan HBX deco kunnen worden toegerekend.
 • In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
 • Ingeval van overmacht zoals omschreven in de voorgaande 2 artikelleden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal de verkoper te zijner keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper haar daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan één maand duurt, is de verkoper niet bevoegd te annuleren. HBX deco zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voor zover zij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

 natuurrampen en of pandemieën

 oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe,

 maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten verband houdende met invoercontingentering, en alle andere besluiten van overheden, waaronder in het bijzonder de douane, die consequenties hebben voor HBX deco.

 

Artikel 6: Afroeporders

Indien tussen HBX deco en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, niets uitgezonderd, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 7: Annuleringen

 • Slechts met schriftelijk voorafgaande toestemming van HBX deco kan de    wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
 • Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan HBX deco verschuldigd een vergoeding voor de door HBX deco gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor het door HBX deco geleden verlies of gederfde winst.

 

Artikel 8: Levering

 • Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen af magazijn. In alle andere gevallen bepaalt HBX deco de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke    levering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
 • De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken, genoemd in het lid 1 van dit artikel, te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
 • Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

 

Artikel 9: Risico

 • Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 8 lid 1, zijn de zaken voor risico van HBX deco tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.
 • Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid 3, dan is het risico voor HBX deco voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de afnemer

Bij levering conform het bepaalde in artikel 8 lid 1:

 • Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.
 • Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
 • Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk ( dat wil zeggen direct) na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Bij levering af magazijn:

 

Artikel 11: Non-conformiteit

 • Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens HBX deco niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering aan HBX deco is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk en met foto’s onderbouwd te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk en met foto’s onderbouwd te  worden bevestigd.
 • Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverd, kan niet jegens HBX deco geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
 • Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
 • Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel van HBX deco schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt ter zake van modificaties door de leverancier/fabrikant van wie HBX deco zijn zaken betrekt, voor zover het wezen de zaken niet wezenlijk zijn aangetast. Voorts is reclame niet mogelijk indien: de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd; de opgetreden gebreken zijn te wijten aan normale slijtage; de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever of een derde (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot onvoldoende onderhoud) of doordat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van HBX deco.
 • Indien de wederpartij aan HBX deco klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij HBX deco met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. HBX deco zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de wederpartij HBX deco in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de goederen. Alle redelijk werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij indien het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
 • Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van de gedane bestellingen over te gaan. Dit geldt ook indien de wederpartij tijdig heeft meegedeeld dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

7.  Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid voor geleverde zaken

 • Met betrekking tot geleverde zaken is HBX deco uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
  • in het geval door HBX deco schriftelijk garantie is verstrekt, wordt door HBX deco uitsluitend aansprakelijkheid aanvaard voor zover dit overduidelijk uit de garantie voortvloeit;
  • aansprakelijkheid van HBX deco wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval HBX deco wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  • de aansprakelijkheid van HBX deco is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag. HBX deco is nimmer aansprakelijk voor eventueel gederfde winst en/of stagnatieschade;
  • indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
 • Indien HBX deco niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet- voldoening aan haar toerekenbaar is, is HBX deco aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 100% van het
 • factuurbedrag welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
 • De koper vrijwaart HBX deco tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdracht.
 • De wederpartij vrijwaart HBX deco van elke douaneschuld of -schulden ter zake van door de wederpartij bij HBX deco in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de    wederpartij bewijst dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van HBX deco zelf.
 • HBX deco is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van derden die HBX deco heeft ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13: Levertijd

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is HBX deco niet in verzuim als zij niet levert op de door haar opgegeven levertijden. HBX deco kan eerst in verzuim geraken na een schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij.
 • Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 • De aansprakelijkheid van HBX deco voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt:

 indien een niet tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van HBX deco of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is HBX deco volledig aansprakelijk;

 de aansprakelijkheid van HBX deco in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. HBX deco is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade.

 

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

 • Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn betaalt, is zij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn aan de wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
 • HBX deco kan om hem moverende redenen betalingskorting toestaan, alles mits tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen. Een dergelijke korting wordt berekend over het factuurbedrag exclusief vracht- en verzekeringskosten, statiegeld en belasting en wordt door HBX deco op de factuur vermeld.
 • In ieder geval is HBX deco ter zake van goederen die zij van de wederpartij onder zich heeft gerechtigd, totdat haar totale vordering (inclusief rente en kosten) op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

2.  Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens HBX deco de wettelijk rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens HBX deco alsdan verschuldigd de redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke gebaseerd op het Rapport Voorwerk II 15% bedragen van het totale factuurbedrag.

4.  HBX deco heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, maar in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 • Indien de plaats van ontvangst van de te leveren goederen in Duitsland ligt, kiest HBX deco voor wat betreft het eigendomsvoorbehoud voor de toepassing van Duits recht:
  • Voor de door HBX deco geleverde goederen (voorbehoudsgoederen) geldt een eigendomsvoorbehoud, totdat de wederpartij aan haar betalingsverplichtingen in het kader van de wederzijdse zakelijke relatie volledig heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor het erkende saldo, voor zover HBX deco vorderingen op de wederpartij in rekening-courant boekt.
  • De wederpartij is gerechtigd, de geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; de wederpartij cedeert echter reeds nu alle vorderingen, die voor haar uit de doorverkoop voortvloeien, ter hoogte van de tussen HBX deco en haar overeengekomen koopprijs (inclusief BTW) aan HBX deco, dit ongeacht of de geleverde goederen vóór de doorverkoop wel of niet zijn bewerkt. De wederpartij blijft gerechtigd deze vorderingen te innen, nadat de cessie heeft plaatsgevonden. Dit laat de bevoegdheid van HBX deco om de vorderingen zelf te innen onverlet; echter verplicht HBX deco zich, de vorderingen niet te innen zolang de wederpartij haar      betalingsverplichtingen correct nakomt en niet in verzuim geraakt. In geval van  verzuim kan HBX deco echter vorderen, dat de wederpartij haar omtrent de afgestane vorderingen en de betreffende debiteuren inlicht, haar alle voor de inning noodzakelijke gegevens mededeelt, de bijbehorende stukken overhandigt en de debiteuren (derden) omtrent de afstand van de vorderingen informeert.
  • De verwerking of mutatie van de geleverde goederen door de wederpartij geschiedt steeds ten behoeve van HBX deco. Indien de geleverde goederen samen met andere voorwerpen worden verwerkt, die geen eigendom van HBX deco zijn, dan verkrijgt HBX deco het mede-eigendom naar verhouding van de waarde van de geleverde goederen en de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking.
  • Indien de geleverde goederen met andere voorwerpen, die geen eigendom van HBX deco zijn, onlosmakelijk worden verbonden, dan verkrijgt HBX deco het mede-eigendom aan het nieuwe goed naar verhouding van de waarde van de geleverde zaken en de andere verbonden voorwerpen. De wederpartij houdt het mede-eigendom ten behoeve van HBX deco onder zich.
  • De wederpartij mag de geleverde goederen noch verpanden noch het eigendom daarvan als zekerheid overdragen. In het geval van beslagleggingen of andere beschikkingshandelingen door derden dient de wederpartij HBX deco hierover onmiddellijk te informeren en HBX deco alle inlichtingen en stukken te verstrekken, die voor de handhaving van haar rechten noodzakelijk zijn. Deurwaarders c.q. derden dienen op het eigendomsrecht van HBX deco te worden gewezen.
  • In geval de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en in het bijzonder in het geval van achterstallige betaling heeft HBX deco het recht, nadat zij de wederpartij een redelijke termijn heeft toegestaan, de geleverde goederen terug te nemen. De terugneming van de geleverde goederen houdt het terugtreden van de overeenkomst door HBX deco in. HBX deco is na de terugneming van de geleverde goederen gerechtigd, deze te gelde te maken en de opbrengst daarvan met de verplichtingen van de wederpartij - onder aftrek van de algemene kosten van de tegeldemaking - te verrekenen.
  • De wederpartij is in het geval van achterstallige betaling verplicht om HBX deco  op haar eerste verzoek onmiddellijk een opgave van de bij haar nog aanwezige geleverde goederen te doen toekomen, ook voor zover deze reeds verwerkt of met andere voorwerpen zijn verbonden of vermengd, alsmede een opstelling van de vorderingen inclusief een kopie van de betreffende facturen aan de derde-schuldenaren te sturen.
  • Voor zover de waarde van alle aan HBX deco toekomende zekerheidsrechten de betreffende vorderingen in totaal meer dan 20% te boven gaat, zal HBX deco op verzoek van de wederpartij een overeenkomstig gedeelte van de zekerheidsrechten naar haar keuze vrijgeven.
 • Indien de plaats van levering van de goederen is gelegen in een land waar het eigendomsvoorbehoud, in de omvang zoals hierboven aangegeven niet is toegestaan, dan geldt het volgende:
  • De door HBX deco geleverde zaken blijven het eigendom van HBX deco, totdat de wederpartij de (geleverde) zaken aan HBX deco integraal betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen. Alle door verkoper geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen, met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo – zijn eigendom.
  • Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van HBX deco rust kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
  • In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens HBX deco niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is HBX deco gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient HBX deco hiertoe de volledige medewerking te verlenen en tevens dient de wederpartij alle kosten hiervan te voldoen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens HBX deco een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens HBX deco in gebreke blijft. Voorts heeft verkoper het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper moet beletten dat goederen van verkoper door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper de verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.
  • De wederpartij verplicht zich jegens HBX deco om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van HBX deco rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond HBX deco hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van HBX deco.
  • De wederpartij verplicht zich jegens HBX deco om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die HBX deco ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 16: Auteursrechten, modellen en ontwerpen

 • HBX deco blijft te allen tijde eigenaresse van de auteursrechten alsmede van de rechten op rekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen e.d.
 • Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijk toestemming van HBX deco gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten.

 

Artikel 17: Incoterms

Alle handelsbenamingen, uitdrukkingen en afkortingen in overeenkomsten of daarop betrekking hebbende correspondentie moeten worden begrepen overeenkomstig de daaraan gegeven betekenis in de meest recente publicatie van ‘Incoterms’ door de Internationale Kamer van Koophandel.

 

Artikel 18: Bevoegde rechter;

Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland en, bij gebreke daarvan, door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen HBX deco en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.